Endoform

Endoform®. Naturalna matryca skóry

Endoform jest naturalną macierzą pozakomórkową (ECM – extracellular matrix) otrzymywaną z tkanek owczego przedżołądka. Ten zaawansowany wyrób medyczny stosowany w leczeniu ran jest czystym niezmodyfikowanym kolagenem, dlatego też zawiera w swoim składzie naturalną strukturę biologiczną powiązanych makrocząsteczek wchodzących w skład macierzy pozakomórkowej ECM takich jak elastyna, fibronektyna, glikozoaminoglikany oraz laminina.

Poprzez aplikację Endoform i obserwację ilości jego fragmentów podczas zmiany opatrunku, możemy wpływać na modulację proteaz w ranie celem skrócenia fazy zapalnej.

Po uwodnieniu przez wysięk lub jałowy roztwór soli fizjologicznej, produkt Endoform Natural Dermal Template przekształca się w elastyczny płat, który z czasem naturalnie wbudowuje się w ranę.

Charakterystyka Endoform

Endoform Natural to jedyna w swoim rodzaju macierz pozakomórkowa, przyspieszająca postęp procesu gojenia w fazie zapalnej poprzez:

 • Określenie poziomu proteaz w ranie, co umożliwia optymizację ilości materiału potrzebnego przy powtórnym zakładaniu opatrunku.
 • Modulację szerokiego spektrum obecnych w ranie proteaz.
 • Dostarczanie naturalnej, nieuszkodzonej struktury macierzy pozakomórkowej oraz potrzebnych do budowy nowej tkanki cząsteczek wtórnych.

Endoform Natural wspomaga gojenie ran we wszystkich fazach procesu:

 • Tworzy naturalny, porowaty szkielet macierzy pozakomórkowej, umożliwiające szybką infiltrację komórek.
 • Zawiera 148 istotnych w procesie gojenia cząsteczek wtórnych.
 • Można stosować od pierwszego dnia procesu leczenia.

Ma znaczącą przewagę nad tradycyjnymi opatrunkami kolagenowymi i zachowuje wszystkie zalety:

 • Wspomaga gojenie się ran ostrych i przewlekłych.
 • Dostępny jako opatrunek kolagenowy.
 • Powszechnie dostępne dla specjalistów zajmujących się leczeniem ran i pacjentów wymagających leczenia ran od pierwszego dnia.

 

ECM - Macierz pozakomórkowa

ECM (Extracellular Matrix) – PODSTAWOWA SIEĆ TKANKOWA

 • Jest to materiał znajdujący się pomiędzy komórkami oraz dookoła nich.
 • Najczęściej spotykany pośród innych protein.
 • Naturalny szkielet dla tkanek i organów ludzkiego ciała.
 • Stanowi platformę dla toczących się wzajemnych, dynamicznych procesów komunikacji między komórkami tkanki.

ECM zawiera komponenty kluczowe do zachowania i odtwarzania tkanki

 • Kompleksowa mieszanina strukturalnych, adhezyjnych i kontaktowych molekuł.
 • Szereg komponentów współpracujących z komórkami przy rekonstrukcji rany i odbudowie tkanki.

Zniszczony lub utracony ECM wymaga uzupełnienia i naprawy

 • W ranach ostrych i przewlekłych ECM ulega zniszczeniu, uszkodzeniu i staje się niezdolny do utrzymywania swoich funkcji.
 • Organizm stymuluje wytwarzanie fibroblastów i innych komórek, aby umożliwić odtwarzanie ECM.
 • Brak funkcjonalnych sygnałów ze strony komponentów ECM powoduje, że gojenie się rany nie może postępować w prawidłowy sposób.

Jak działa Endoform

Endoform zapewnia postęp gojenia rany we wszystkich czterech fazach:

 • Hemostaza, stan zapalny, proliferacja, przebudowa.
 • Wszystkie rany przechodzą przez poszczególne fazy gojenia.
 • Rany przewlekłe zatrzymują się na fazie stanu zapalnego.

Jak Endoform wpływa na kolejne etapy gojenia?

 • Działa hemostatycznie, redukuje ilość proteaz, ułatwia proliferację nowych komórek i buduje nową strukturę tkanki.
 • Zawarty w Endoformie kolagen ECM i pozostałe elementy zapewniają benefity w każdej fazie gojenia rany.

Endoform zawiera wiele dodatkowych składników istotnych dla procesu gojenia rany.

Z czego składa się Endoform:

 • 100%  substytutu przestrzeni międzykomórkowej.
 • Zawiera kolagen I i III oraz 148 wtórnych molekuł ważnych dla procesu gojenia.
 • Zawiera tylko te składniki, które są pochodnymi naturalnego kolagenu.
 • Nie zawiera chemicznie modyfikowanej celulozy.

 

Endoform, a poziom proteaz

Jaka jest rola proteaz w ranie?

W ranach przewlekłych koncentracja proteaz (enzymów proteolitycznych) wzrasta, a ich wysoka koncentracja powoduje  pogorszenie stanu rany.

W przebiegu wielu chorób gojenie ran jest powikłane — zostaje ono zatrzymane w stanie zapalnym i tworzenia ziarniny. Zapalenie i bakterie w ranie powodują tworzenie się wysięku. Zawiera on mieszaninę cytokin, czynników wzrostu i enzymów proteolitycznych. Wysięk niszczy czynniki wzrostowe, białka organizmu oraz macierz zewnątrzkomórkową. Keratynocyty nie mają możliwości migracji do wnętrza rany, gdyż ECM ulega degradacji. Efektem tego jest rozwarcie wnętrza rany. Większość typów komórek obecnych w ranie może uwalniać proteazy. Niszczą one tkanki martwicze, czasowo rozkładają ECM (pozwala to na migrację komórek i naczyń) oraz remodelują ECM w tkankę bliznowatą o maksymalnej wytrzymałości. W warunkach prawidłowych, uwalnianie proteaz i ich aktywność proteolityczna są pod ścisłą kontrolą. Przy zaburzonym gojeniu dochodzi do nadprodukcji proteaz, a ich aktywność jest nadmierna. Zniszczenie ECM poprzez niekontrolowane uwalnianie proteaz jest głównym czynnikiem uniemożliwiającym gojenie się ran powikłanych. Rany bez odpowiedniej opieki mogą się powiększać i utrzymywać się przez wiele miesięcy, a nawet lat.

Przewlekłe rany wykazują zazwyczaj wysoki poziom niektórych metaloinoproteaz macierzy (MMP; na ryc. MMP 1, MMP 8). Te proteazy kolejno degradują natywną macierz zewnątrzkomórkową, opóźniając gojenie się ran.  Opatrunek Endoform, zawierający kolagen ECM, wykazuje: znaczną redukcję aktywności krytycznych proteaz MMP 1 i MMP 8, jest skuteczniejszy od referencyjnego denaturowanego kolagenu ORC oraz uzupełnia zniszczoną macierz zewnątrzkomórkową.

 

 

Endoform ma wpływ na wiele rodzajów proteaz:

Proteazy zawierają MMP* i elastazę neutrofilową.

Endoform redukuje ilość proteaz MMP1 i MMP8 i przywraca równowagę środowiska rany.

 

 

Endoform wskazuje na podwyższoną obecność lub stabilizację proteaz w ranie

Jeżeli Endoform jest niewidoczny w ranie przed jego kolejną aplikacją, wskazuje to na podwyższony poziom proteaz.
Jeżeli jest widoczny, oznacza to, że równowaga ilości proteaz została przywrócona.

Nadmierna ilość proteaz

Nieobecność Endoform®po aplikacji wskazuje na rosnącą ilość proteaz w ranie.

Stabilizowanie poziomu proteaz

Pozostałości Endoform wskazują na stabilizowanie się ilości proteaz w ranie.

Zrównoważony poziom proteaz

Nienaruszone pozostałości Endoform w łożysku rany wskazują na przywrócenie równowagi proteaz w ranie, a tym samym jest ona gotowa do przejścia w proliferacyjną fazę gojenia.

Publikacje

Supplement to WOUNDS® November 2017

Proaktywne, agresywne i wczesne leczenie ran:
Zmiana strategii rozwinięta przez panel dyskusyjny, zgodna z obecnym stanem wiedzy dot. zapobiegania i leczenia ran ostrych i przewlekłych.

Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International

Rola komponentów macierzy pozakomórkowej w gojeniu ran skóry.

A Reprint from Surgical Technology International Volume 30

Zastosowanie owczego opatrunku kolagenowego z macierzą pozakomórkową w celu skrócenia czasu zamknięcia rany i redukcji kosztów terapii w Przychodni Centrum Leczenia Ran Amerykańskiego Wojskowego Szpitala dla Weteranów.

Journal of Proteome

Praktyczne spostrzeżenia z zastosowania matrycy kolagenowej z przedżołądka owczego.

Biomaterials 32 (2011)

Ocena ilościowa angiogenezy in vitro i in vivo stymulowanej przez matrycę pozakomórkową z przedżołądka owczego.

International Wound Journal © 2012 Blackwell Publishing

Biomateriał z przedżołądka owczego jako wskaźnik o szerokim spektrum działania dla metaloproteinaz macierzy i elastazy neutrofilowej.

Biomaterials 31 (2010)

Funkcjonalny biomateriał macierzy pozakomórkowej pochodzący z przedżołądka owczego.

Street et al. Journal of Orthopaedic Surgery and Research

Zastosowanie matrycy z przedżołądka owczego poprawia wyniki histologiczne leczenia przyczepu mięśnia skrętnego na modelu szczurzym.

Dowody kliniczne

Endoform w terapii NPWT

Przeszczepy skórne o średniej grubości

Endoform w chirurgii metodą Mohs’a

Endoform w leczeniu odleżyn

Miejscowe oparzenia II-go i III-go stopnia

Leczenie stopy cukrzycowej

Ostre rany chirurgiczne

Owrzodzenia podudzi

Przykłady zastosowania

Pacjent 65 lat, stopa cukrzycowa; efekt działania po 8 tygodniach i 7-miu zmianach opatrunku.

10 m-cy leczenia bez widocznego rezultatu, planowana amputacja (29.09.19)

Widoczna intensywne ziarninowanie i naskórkowanie rany (24.11.19).

Końcowy wygląd po zakończeniu leczenia Endoformem (14.12.19)

Całkowitym wynaskórkowaniu rany (21.06.2020)

Stan pacjenta przed leczeniem – 7 lat bez poprawy.

7 lat leczenia przy stosowaniu rozmaitych technik leczenia; wyraźnie widoczna tkanka martwicza, czarna i rozpływna. Stan po 3-ech tygodniach leczenia, widoczne ziarninowanie rany,  pozostałości opatrunku o żółtym kolorze widoczne na zdjęciu (oznaczone strzałką).

Pacjentka 70 lat, stopa cukrzycowa.

Przed zastosowaniem Endoformu leczona  5 miesięcy bez rezultatu. Amputacja małego palca lewej stopy, planowane dalsze amputacje (26.10.2019). Po oczyszczeniu rany przy pierwszej aplikacji opatrunku zastosowano 3 warstwy Endoformu ze względu na głębokość rany. W procesie leczenia (10.12.2019) widoczny wgajający się Endoform. Końcowy rezultat leczenia po 12 tygodniach (18.01.2020) z całkowitym wynaskórkowaniem rany.

Pacjent 45 lat, po resekcji ropnia mózgu. W leczeniu zastosowano Endoform Antimicrobial

Infekcja, przed leczeniem (01.10.2019)

Rezultat leczenia po 10-ciu tygodniach i 9 zmianach opatrunków (11.12.2019)

Pacjent 64 lat, stopa cukrzycowa, leczony 12 miesięcy bez pożądanego efektu.

Początek leczenia Endoformem (07.03.2020)

Końcowy efekt leczenia po 8 tygodniach. Widoczne całkowite wynaskórkowanie rany (02.05.2020)

Pacjentka 57 lat, pobrano przeszczep skóry pełnej grubości.

Pokryto go przeszczepem pośredniej grubości, który się nie przyjął i doszło do infekcji rany (20.09.2019)

Po oczyszczeniu rany zaopatrzono ją opatrunkiem ze srebrem.

Ponieważ pacjentka wykazywała uczulenie na srebro, na ranę położono Endoform.

Uzyskano całkowite wygojenie i naskórkowanie po 10 tygodniach terapii (03.12.2019)

Aplikacja matrycy skórnej – uwagi praktyczne

Jak stosować Endoform:

 • Przed aplikacją należy oczyścić ranę i przepłukać roztworem Microdacyn.
 • Dociąć opatrunek do kształtu rany; opatrunek nie powinien wystawać poza jej krawędź. Ułatwia to naskórkowanie i jednocześnie zapobiega przypadkowemu zerwaniu opatrunku z rany.
 • Wykleić ranę fragmentami opatrunku (ilustracja).
 • Zabezpieczyć warstwę Endoformu opatrunkiem piankowym (wysięk) lub silikonowym przy braku wysięku.
 • Przy pierwszej aplikacji zastosować dwie warstwy opatrunku, przy następnych dokładać po jednej warstwie.
 • W ranach pełnej grubości o dużym wysięku, zastosować trzy warstwy Endoform przy pierwszej aplikacji.
 • Pierwszą kontrolę opatrunku przeprowadzić po 3 dniach (72 godzinach) i uzupełnić  oraz nawilżyć opatrunek, jeżeli jest taka konieczność (ilustracja). Do nawilżania używać wody oczyszczonej lub roztworu Microdacyn.
 • Następne kontrole gojenia się rany przeprowadzamy co 7 dni.

 

 • Aktywowany Endoform przypomina martwicę rozpływną, jednak w przeciwieństwie do martwicy rozpływnej, Endoform daje się łatwo eradykować z rany.
 • Nie należy zwilżać opatrunku dwuskładnikowymi produktami antyseptycznymi z zawartością surfaktantu – prowadzi to do wypłukania aktywowanego Endoformu z rany.

Dostępne rozmiary

Endoform Naturalna Matryca Skóry jest dostępny w dwóch rozmiarach pakowanych po 10 sztuk w pudełku:

10 cm x 12,7 cm

5 cm x 5 cm

Inne materiały

IFU - instrukcja użycia

Instrukcja nakładania

Instrukcja nakładania (w przypadku rany niezainfekowanej)

Producent: AROA BIOSURGERY LTD. 2 Kingsford Smith Place, Airport Oaks, Auckland 2022, New Zealand

EC Rep.: S4M EUROPE 59, rue Castellion, 01100 Oyonnax – France