Projekty EU

Realizowane projekty przez KIKGEL Sp. z o.o.

„Wprowadzenie na rynek nowej gamy opatrunków hydrożelowych”

Projekt dofinasowany zgodnie z umową RPLD.02.03.01-10-0056/19-00 w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ma na celu budowę nowego zakładu produkcyjnego i wdrożenie nowych rodzajów opatrunków hydrożelowych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 6 288 090,00 zł
Wydatki kwalifikowane wynoszą: 4 645 250,00 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie: 2 554 887,50 zł

Termin zakończenia realizacji Projektu: wrzesień 2023

„Badania i rozwój w firmie KIKGEL”

Dofinansowany projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, podziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw.
Celem głównym projektu jest realizacja prac badawczo – rozwojowych prowadząca do opracowania dwóch znacząco ulepszonych produktów: hydrożelowego opatrunku amorficznego oraz hydrożelowego opatrunku perforowanego.

W wyniku realizacji projektu powstaną dwa znacząco ulepszone produkty (hydrożelowy opatrunek amorficzny i hydrożelowy opatrunek perforowany). Zostaną one wdrożone do prowadzonej działalności gospodarczej tj. podjęta zostanie ich produkcja, staną się elementem oferty firmy i będą przedmiotem sprzedaży.

Wartość całkowita projektu: 409 645,20 zł
Wartość dofinansowania: 284 503,04 zł

„Internacjonalizacja firmy KIKGEL poprzez udział w targach i misjach międzynarodowych”.

Dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem głównym projektu jest promocja produktów firmy KIKGEL – opatrunków hydrożelowych (w postaci marek produktowych NEOHEAL, BURNTEC, HYDROAID/SWISS THERAPY) na rynku światowym, jak również promocja Marki Polskiej.

Projekt polega na uczestnictwie firmy KIKGEL w targach oraz misjach międzynarodowych na terenie całego świata.

Wartość całkowita projektu: 750 852,00 zł
Wartość dofinansowania: 462 675,00