Contact

Contact us:

KIKGEL Sp. z o.o.
ul. M. Curie-Skłodowskiej 7
97-225 Ujazd
Poladn

Phone: +48 44 719 23 40
Fax: +48 44 719 28 39
e-mail: kik@kikgel.com.pl

Contact us:

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia  w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000604922; NIP: 773-24-78-124; REGON: 363852064 Kapitał zakładowy: 500 000,00 ZŁ